Otázky a odpovědi:

Jak fungují Testy Studijních Předpokladů (TSP)?

TSP tedy Test studijních předpokladů je přijímací test vytvořený Masarykovou univerzitou obsahující všeobecné znalosti z českého i z anglického jazyka a matematiky.

TSP test je nově od 2023 rozdělen na 3 oddíly, které jsou mezi sebou odděleny. Oddíly jsou numericko-analitycké myšlení, kritické myšlení a uvažování v anglickém jazyce. 

Test se též bude nově skládat v online prostředí, konkrétněji obdržíte od MUNI tablet s odpovědním archem a papír na případné poznámky, co se ale měnit nebude, je fakt, že přijímací zkoušky budete i nadále skládat v prostorách MUNI, nikoli doma v pokojíčku.

Poslední věc, která se od 2023 mění je velmi přívětivá. Už nebude pouze jeden termín na TSP pro všechny, ale uchazeč si bude moci vybrat termín mezi lednem-dubnem 2023.


O výsledku rozhodne percentil.

Co je to percentil? Obecně se jedná o číslo, které vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak horší nebo stejný výsledek mělo 90 procent uchazečů.

Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i kombinací liší. A není předem stanovený - každý rok se číslo mění, protože se mění uchazeči a počet správných odpovědí. Letos budou navíc počítány zvlášť pro každou dimenzi a výsledný percentil vypočítáván z nich.


Časový prostor na jednotlivé oddíly TSP testu.

Numericko-analytické myšlení - 45 min.

Kritické myšlení - 45 min.

Uvažování v anglickém jazyce - 20 min.


Ke každé otázce je 5 možných odpovědí a pouze 1 je vždy správná.

Hodnocení odpovědí je 

  • správná odpověď: 1 bod
  • chybná odpověď: mínus 0,2 bodu
  • žádná odpověď: 0 bodů

Jaké obory a fakulty používají Test Studijních Předpokladů (TSP)?

Výsledek testu studijních předpokladů (TSP) je součástí na téměř všech fakultách Masarykovy univerzity kromě Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, jež používají pouze oborové testy. Na fakultu sportovních studií budete potřebovat oborové testy a praktickou zkoušku. Fakulta sociálních studií umožňuje uchazečům zvolit si mezi variantou přijímacích zkoušek v podobě testu studijních předpokladů (TSP) nebo testu obecných studijních předpokladů (OSP) tvořené společnosti Scio.


Fakulty, které mají přijímací zkoušku v podobě testu studijních předpokladů:

> Právnická fakulta PrF

> Přírodovědecká fakulta PřF

> Filozofická fakulta FF

> Ekonomicko-správní fakulta EsF

> Fakulta informatiky PF 

> Pedagogická fakulta PdF

> Fakulta sociálních studií FSS

Na některé obory výše zmíněných fakult je potřeba případně i oborový či jazykový test. Pokud si nejste jisti jaké testy Vás čekají, neváhejte se nás kontaktovat.Jak fungují přijímačky na medicínu?

Samotná přijímací zkouška na LF MU (lékařská fakulta Masarykovy univerzity) se skládá ze 3 částí a to biologie chemie a fyziky. každá část má 40 otázek, které uchazeč musí vyplnit během 50 minut. Mezi částmi nelze procházet a je mezi nimi přestávka. všechny 3 části testu probíhají v ten samý den. mezi povolené pomůcky patří psací potřeby (černý centropen), papír na výpočty a kalkulačka. Student obdrží zadání a záznamový arch, který je potřeba vyplnit. Každá otázka má 4 možné odpovědi. U otázek je možné, že ani jedna ze 4 uvedených odpovědí nebude správná, pak má student vybrat odpověď E, jež značí že ani jedna z předchozích odpovědí nevyhovuje. je důležité si však pamatovat, že varianta E se v testu vyskytuje průměrně třikrát až čtyřikrát. Za každou správně odpovězeno otázku je + 1 bod a za špatné odpovědi se body neubírají.

LF MU u oboru všeobecné lékařství umožňuje prominutím přijímacího řízení pro studenty s excelentním prospěchem ze středních škol dále také promijí přijímací řízení studentům, jež se zúčastnili předmětových olympiád kategorie A, držitelům jazykového certifikátu z angličtiny či jiných jazyků na úrovni C1 a výše anebo za úspěšné ohodnocení středoškolské odborné činnosti (SOČ). Za každou tuto kategorii může student obdržet určitý počet bodů, které se sčítají. Pokud student dosáhne 10 a více bonusových bodů je automaticky přijat na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity bez přijímaček. Pokud Vás toto zajímá hledejte na webu MUNI LF MU  pod dodatečnou bonifikací.
Chcete nás kontaktovat?